Storitve

 

Produkti Daljinskega zaznavanja

• DOF (digitalni ortofoto)

• DMR (digitalni model reliefa)

• DMV (digitalni model višin)

• 3D geodetski načrti in karte

• 3D modeliranje

• 3D VR - Mesh

• Različne simulacije

• Različne vizualizacije

 

Produkti GEO eye

• Sferično fotografiranje

• Sferični video posnetki

• Street view

• River/Lake view

 

Produkti batimetrije

• DMR (digitalni model reliefa)

• DMV (digitalni model višin)

• 3D geodetski načrti in karte

• 3D modeliranje

• Različne simulacije

• Različne vizualizacije

 

Zemljiški kataster
• Ureditev meje
• Označitev meje v naravi
• Izdelava geodetskega načrta
• Parcelacija
• Izravnava meje
• Ugotavljanje dejanske vrste rabe
• Komasacija stavbnih zemljišč
• Pogodbena komasacija
• Zemljiškokatastrska izmera
• Izmera cest

• Vpis stavbe v kataster stavb

• Evidentiranje etažne lastnine

 

Inženirska geodezija in obdelava geodetskih podatkov
• Geodetski načrti različnih meril
• Topografski (katastrski) načrti
• Zakoličbe
• GPS meritve
• Meritve in opazovanja v gradbeništvu
• Izračuni volumnov
• Obremenilni preizkusi
• Razvijanje poligonskih in nivelmanskih mrež

 
Ostale storitve
• Digitalni arhivi
• Obdelava rastrskih datotek
• Skeniranje
• Tisk širokega formata
• Vizualizacije
• IT podpora