Kataster

Ureditev meje
Ureditev meje je postopek, pri katerem se na podlagi grafičnih ali numeričnih podatkov, ki jih hrani Geodetska uprava, postavijo mejna znamenja oz. mejniki na celotnem obodu parcele ali na posamezni parcelni meji oz. delu meje.

Parcelacija ali združitev parcel
Parcelacija je postopek, pri katerem se obstoječa parcela razdeli na 2 ali več delov, od katerih vsak dobi svojo parcelno številko in postane samostojna parcela.
Združitev parcel je nasproten postopek od parcelacije. V tem postopku se več obstoječih parcel združi v eno parcelo, ki dobi svojo parcelno številko.

Označitev urejene meje v naravi
Če se v naravi uničijo mejna znamenja v naravi, ki je bila predhodna vgrajena v postopku ureditve meje, lahko stranka naroči pri geodetskem podjetju označitev urejene meje v naravi. V tem postopku se postavijo na podlagi podatkov geodetske uprave nova mejna znamenja, o postopku se obvestijo lastniki sosednjih parcel in izdela se tehnično poročilo.

Izravnava meje
Izravnava meje je postopek, pri katerem se zaradi boljše izrabe prostora, lažje dostopa ipd. izravna predhodno urejena meja. Pogoj za izravnavo meje je soglasje lastnikov obeh parcel, katerih meja se bo izravnala. Ploščina zamenjanih delov parcel pa ne sme presegati 5% površine manjše parcele oziroma ne sme preseči površine 500 m2

Komasacija (pogodbena, stavbnih zemljišč)
Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice, in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele. Komasacija se izvede kot pogodbena komasacija ali kot upravna komasacija. Pogodbena komasacija je komasacija stavbnih in/ali kmetijskih zemljišč, ki se izvede na podlagi pogodbe med lastniki. Podpisi lastnikov na pogodbi morajo biti notarsko overjeni.
Nove parcele, nastale s pogodbeno komasacijo, in njihove meje se evidentirajo v zemljiškem katastru na zahtevo enega od podpisnikov pogodbe o komasaciji. Zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja pogodbene komasacije je potrebno priložiti elaborat pogodbene komasacije, ki ga izdela geodetsko podjetje, in pogodbo o komasaciji. Zahtevi se priložijo tudi izjave vseh lastnikov, da jim je bil v naravi pokazan potek mej, nastalih s pogodbeno komasacijo, in da se z njimi strinjajo. Evidentiranje pogodbene komasacije ni dopustno, če meja oboda komasacijskega območja ni urejena.

Vpis stavbe v kataster stavb
Vpis stavbe v kataster stavb je postopek, pri katerem se stavba z vsemi svojimi deli odmeri ter izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, kar je pogoj za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.

Nova izmera
Nova izmera je postopek, ki se izvaja na območjih, kjer so ugotovljena velika odstopanja podatkov zemljiškega katastra od stanja v naravi. Gre v bistvu za ureditev mej večjemu številu parcel hkrati.

Odmera dolžinskih objektov
Odmera dolžinskih objektov se izvaja zaradi parcelacije parcel, katerih deli ležijo pod obstoječo cesto. Ti deli parcel dobijo svojo parcelno številko, kar je pogoj za kasnejši odkup in prenos lastništva na upravljalca ceste.

Geodetski načrt
Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.
Vrste geodetskih načrtov:

Zakoličba stavb in objektov
Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma kot prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture (Zakon o graditvi objektov ZGO-1).
Zakoličba objekta se opravi po podatkih projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.